วันจันทร์ที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2554

ปัจฉิมนิเทศ

ผู้อำนวยการกล่าวให้โอวาทแก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษา


พิธีสู่ขวัญ


พิธีผูกข้อมือ


 พิธีผูกข้อมือ